I vår värdekedja är vi beroende av goda relationer med omvärlden eftersom vi anlitar leverantörer inom flera olika områden för tillverkning, distribution, entreprenad, transporter och konsulttjänster.

Närhet till våra produktionsanläggningar

Huvuddelen av våra inköp avser råvaror och insatsvaror för de produkter vi säljer och här har vi omkring 1 000 leverantörer. Av dessa finns merparten i Sverige och i många fall i nära anknytning till våra produktionsanläggningar. På så sätt försäkrar vi oss om korta transportsträckor och skapar dialog och samarbeten på den lokala marknaden.

 

Leverantörer
Här finns våra leverantörer

 

Val av leverantör - gräsfrö från svensk producent

Gräsfrö köps in från svensk producent och på övrig fröråvara ställs krav på fullständig spårbarhet. För råvaror som frö, gödsel och redskap har vi leverantörer även utanför Norden. Det mesta kommer från europeiska leverantörer men för en del redskap har vi leverantörer även i Asien. Vi har ett ständigt pågående arbete med att hitta lokala alternativ så långt det är möjligt, parallellt med tydliga krav på befintliga leverantörer. Genom att ställa frågor och begära information om produkter och råvarors miljöpåverkan och efterfråga hållbara alternativ ser vi en möjlighet att driva förändring även utanför vår verksamhet.

Ansvarstagande i hela leverantörskedjan

För att komma framåt i vårt arbete behöver vi en nära dialog med våra leverantörer, där de kan möta oss i vår vilja att hitta mer hållbara produkter och material. Som inköpare har vi ett ansvar att ställa krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande genom hela leverantörskedjan, samt aktivt motverka korruption. För detta ändamål har vi tagit fram en uppförandekod där vi klargör våra krav och leverantören åtar sig att följa dessa. Här utgör de mer långväga leverantörerna en extra utmaning och vi arbetar löpande med att säkerställa att dessa krav uppfylls.

FN:s Global Compact

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact, som i sin tur grundar sig i internationell lagstiftning inom mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöhänsyn och antikorruption. Uppförandekoden inrymmer även krav från EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och har som funktion att tydliggöra de krav vi ställer på våra leverantörer gällande lagefterlevnad, ställningstagande mot barnarbete och tvångsarbete, rätten till facklig organisering och kollektivavtal, motarbetning av diskriminering, krav på anställningsvillkor, arbetsmiljö, miljö och motverkande av korruption.

Vill du läsa Econovas hållbarhetsredovisning? Den hittar du här!