Rectangle 3 Created with Sketch.

Pollinering- en ekosystemtjänst

Pollinering är en av naturens gratistjänster, en så kallad ekosystemtjänst. Pollineringen är en förutsättning för växternas befruktning.

Pollinering- en ekosystemtjänst

För att pollineringen ska äga rum behöver pollenkornen, som innehåller fröväxternas hanliga könsceller, ta sig från en växt till en annan. Med pollinering menas själva överföringen av pollen från en blommas ståndare (hanliga organ) till pistillens märke (honligt organ). För att en befruktning ska äga rum krävs också att pollenkornet växer ut och bildar en pollenslang. Pollenslangen växer ner genom märket till äggen och möjliggör föreningen mellan de hanliga och honliga generna.

Korspollinering innebär att två växter är inblandade i pollineringen. Befruktning kan även äga rum genom självpollinering, vilket innebär att pollen från en och samma växt befruktar sig själv. All pollinering hänger på att pollen når märket. Det kan ske med hjälp av insekter, eller via vind och vatten.

Vad är pollen?

Pollen är ett frömjöl och ett befruktningsorgan för blommor och barrträd. Pollen är binas enda proteinkälla och fyller en viktig roll som föda i bikupans yngelkammare. När bina samlar pollen från olika blommor sprider de samtidigt pollen mellan dem och gör på så sätt en avgörande insats för pollineringen.

Vad är nektar?

Nektar är en sockerhaltig vätska som finns hos de flesta växter, oftast i blommorna. Nektarn består av olika sockerarter, främst rör-, frukt- och druvsocker. Vanligtvis ligger sockerkoncentrationen runt 25 procent. Nektar kallas i bland passande nog för "honungsvatten" eller "honungssaft".

Blommornas nektar kan vara lättare eller svårare att komma åt. Bin och andra pollinerande insekter har antingen långa sugsnablar eller andra anpassade mundelar som gör att de kan ta vara på svåråtkomlig nektar. De låter ofta växter med lättillgängliga nektar vara, till förmån för andra insekter.

Så här hjälper du trädgårdens pollinerare

  1. Se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar.
  2. Spara birutor när du klipper gräset.
  3. Överväg att låta en del av gräsmattan bli äng.
  4. Erbjud boplatser.
  5. Odla ekologiskt.
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020
 
Rectangle 3 Created with Sketch.