Frågor & svar om torv

Vad är torv och torvmark?

Torv är ett organiskt material som består av delvis förmultnad vitmossa och andra växter. Torv bildas i torvmarker, vilket är en naturtyp som kan liknas vid en något torrare våtmark. Allt vatten i våtmarken gör marken syrefattig vilket bromsar upp förmultningen av växtdelarna. Torvmark utgör omkring 15 % av Sveriges landyta, vilket motsvarar 6 miljoner hektar. Torven har ett flertal användningsområden, bland annat som biobränsle, odlingssubstrat och ströbäddar inom djurhållning. Torv är, som för de flesta jordproducenter, en nyckelråvara för Weibulls jordproduktion. Den utgör en huvudingrediens i flera av våra jordar för trädgårdsodling och utgör själva grunden som växternas rötter får stöd av. 

Varför har ni torv i era produkter?

Att ersätta torven är en utmaning eftersom tillgången på andra växtsubstrat med samma goda egenskaper är begränsad. Econova anser att det är miljömässigt viktigt att hitta substitut för torven med tanke på den negativa klimatpåverkan som torvskörden ger upphov till. Vi arbetar därför aktivt med att finna lokala cirkulära ersättningsråvaror för torven. Detta i form av exempelvis biokol och olika komposter eller andra cirkulära rester från skogen eller från andra grönytor.

Hur jobbar ni för att torven skall minimeras i era produkter? 

Vi letar ständigt efter cirkulära produkter att helt- eller delvis ersätta torven med i våra produkter, exempel på material vi ersätter torv med är: biokompost, grönkompost, biokol, gjuterisand, barkmull och fibermull. Med dessa material kan vi skapa ändamålsenliga torvreducerade jordar.

Har ni alternativ till torvprodukter?

2016 lanserade vi en helt torvfri jord i sortimentet vars CO2-avtryck är betydligt lägre jämfört med en helt torvbaserad konsumentjord. 2023 utökades den torvfria jordfamiljen med Weibulls Torvfri Blomjord. Vi har även torvreducerat ett stort antal av våra övriga jordar, som exempelvis Weibulls planteringsjord, trädgårdsjord samt krydd- och grönsaksjord. En andel av torven ersätts då av främst trädgårdskompost och komposterade restmaterial från skogsindustrin, som exempelvis fibermull och barkmull. Dessa produkter är lika bra som jord med torv. 

Är torvfri jord lika bra som jord med torv? 

Ja, rätt gödslad är den en fullgod ersättning till en torvjord. Den håller vatten lite mer än de flesta av våra torvbaserade produkter, vilket gör att man med fördel kan vara lite försiktig med vattningen. Om den ska användas till nysådder rekommenderar vi att den blandas ut med sand eller perlite.

Vad betyder dränerad torvmark?

Att dränera (eller dika ur) torvmark betyder att man sänker vattennivån i marken, genom att gräva diken som leder bort vattnet. Dränering har gjorts för att våtmark ska kunna användas för till exempel jordbruk, skogsbruk och torvskörd. Nästan hälften av Sveriges torvmark är dränerad. Stora ytor torvmark dränerades under 1800-talet fram till mitten av 1900-talet eftersom markägare kunde få bidrag från staten för att göra om våtmark till användbar jord- och skogsmark.

Hur mycket torvmark används till torvskörd?

I Sverige sker torvskörd på omkring 12 000 hektar, vilket motsvarar 0,5 % av den dränerade torvmarken. Fördelningen mellan bränsletorv och odlingstorv varierar från år till år, de senaste åren har merparten av torven använts till odling. Weibulls skördar enbart torv från torvmark som sedan länge är dränerad, där utsläppen från marken redan pågår. Vi tar alltså inte någon orörd torvmark i anspråk.

Vad har torv med koldioxidutsläpp att göra?

Alla växter tar upp koldioxid från luften när de växer. Denna koldioxid frigörs igen när växten förmultnar och blir jord. I en orörd torvmark binds mer koldioxid än vad som frigörs, eftersom vitmossan hela tiden växer men förmultningen går väldigt långsamt. På så sätt kan man säga att torvmarken lagrar koldioxid i torven. I en dränerad torvmark är vattennivån sänkt jämfört med en orörd mosse. Det gör att syre kan nå fram torven och förmultningen inte längre bromsas upp. När torven börjar förmultna frigörs den koldioxid som legat lagrad i torven under lång tid.

Vad kan man göra åt det?

Vi på Weibulls letar ständigt efter alternativa råvaror för att ersätta torven i våra produkter. Redan idag används dessa i ett urval av våra jordar, främst i form av innovativa kompostmaterial, biokol och komposterade restmaterial från skogsindustrin, som exempelvis fibermull och barkmull. Tillgången på hållbara alternativ till torv är dock begränsade i dagsläget. På Weibulls arbetar vi målinriktat för att ta fram framtidens cirkulära odlingssubstrat och en stor del av vårt utvecklingsarbete är inriktat på just detta. Med test av nya komposteringsmaterial, lokala råvaru- och restflöden, överskottsmaterial från andra verksamheter och samarbeten med andra branschaktörer tar vi hela tiden nya kliv mot vårt mål om 100% cirkulära jordprodukter.

Författare: Pixie Kamfjord Karlsson
Senast uppdaterad: Februari 21, 2023